การเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

 
การเลือกซื้อประกันชีวิต

ทางเลือกในการลงทุนมีให้เลือกหลายทาง การซื้อประกันชีวิตเป็นอีกทางเลือกที่ผู้
ลงทุน น่าพิจารณา และเป็นอีกทางที่ช่วยให้นักลงทุนสามารถประหยัดภาษีได้
นอกเหนือจากการลงทุนในกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพและกองทุนหุ้นระยะยาว เพื่อนหลายคนที่
เป็นแฟนพันธ์แท้ของการประหยัดภาษี จะถามว่าจะเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบไหนดี

โดยทั่วไปกรมธรรม์ประกันชีวิตจะประกอบด้วย ส่วนของการประกันชีวิต ซึ่งรวมถึงการออมเงิน
ด้วย และส่วนเสริมคือการประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ ในกรมธรรม์มักจะระบุค่า
เบี้ยประกันแยกไว้ให้เห็นเป็นส่วนๆ ในส่วนของประกันชีวิต สามารถแบ่งย่อยออกเป็นสองส่วน
คือการออมและการประกันชีวิต ซึ่งในกรมธรรม์มักจะไม่แยกให้เห็น โดยมากหากมีลักษณะ
ของการออมมากเบี้ยประกันจะยิ่งสูงขึ้นเมื่อเทียบกับวงเงินเอาประกันที่เท่ากัน ก่อนที่จะ
กล่าวถึงวิธีการเลือกซื้อกรมธรรม์ขอทำความเข้าใจศัพท์ของการประกันชีวิตบางคำเสียก่อน

วงเงินเอาประกัน (Sum insured) หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันจะได้รับในกรณีเสีย ชีวิต
หรือเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด วงเงินเอาประกันอาจคงที่ตลอดอายุกรมธรรม์ หรือเพิ่มขึ้นตาม
ระยะเวลาตามที่กำหนดในกรมธรรม์

เบี้ยประกัน (Premium) หมายถึงค่าเบี้ยประกันที่ผู้ซื้อจะต้องชำระให้แก่บริษัทประกันภัยเป็น
รายเดือน ไตรมาส ราย 6 เดือนหรือรายปี

เงินปันผล มี 2 ประเภทคือ ประเภทผูกพันว่าจะต้องจ่ายให้แน่นอน และประเภทที่จะจ่ายตาม
ผลประกอบการของบริษัทประกันชีวิต ซึ่งมักจะขึ้นกับดุลยพินิจของบริษัทว่าจะจ่ายให้
เท่าไร มูลค่าเวนคืนเงินสด (Cash value) หมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับ เมื่อผู้
ถือกรมธรรม์ต้องการเวนคืน (ยกเลิก)กรมธรรม์

การเลือกซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

1. ขั้นแรกต้องดูว่าคุณมีงบประมาณหรือมีกำลังในการส่งเบี้ยประกันต่อเดือน หรือต่อปี
เท่าไร ต้องไม่ลืมว่าการซื้อประกันชีวิตเป็นการผูกพันระยะยาว

2. คุณต้องการความคุ้มครองด้านสุขภาพมากน้อยเพียงใด ถ้าคุณเป็นพนักงานบริษัทที่มี
การประกันสุขภาพหรือมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลคุณอาจไม่จำเป็นนัก แต่ถ้าไม่มีก็
ควรมีการประกันสุขภาพไว้บ้าง

3. ถ้าคุณมีงบประมาณจำกัด ก็ต้องเลือกว่าคุณอยากได้วงเงินคุ้มครองสูงๆ เพื่อเป็นหลัก
ประกันให้แก่ครอบครัว ในยามที่คุณจากไปหรือมีภัย กรณีนี้กรมธรรม์ประเภทตลอดชีพ
หรือ คุ้มครองถึงอายุ 99 จะเหมาะกับคุณเพราะด้วยเบี้ยประกันที่เท่ากันคุณสามารถที่
จะได้วงเงินคุ้มครองเพิ่มขึ้น กรมธรรม์ประเภทนี้นำมาเปรียบเทียบได้ไม่ยากนัก โดยดู
ได้จากค่าเบี้ยต่อวงเงินเอาประกัน แต่ถ้าคุณต้องการได้รับชำระเงินในอนาคตด้วยคุณ
ก็ควรเลือกกรมธรรม์ชนิดที่มีการชำระเงินคืนเมื่อครบกำหนดและหรือมีปันผลด้วย ซึ่ง
แน่นอนว่าค่าเบี้ยประกันจะเพิ่มสูงขึ้นถ้ามีการจ่ายเงินปันผลมากขึ้น

ท้ายสุดจะต้องตั้งสมมติฐานว่าเราจะอยู่ถึงอายุเท่าไรและคำนวณ IRR มาเปรียบเทียบดูว่า
กรมธรรม์ของบริษัทไหนให้ผลตอบแทนสูงสุด

ที่มา:SCIAsset

Comment

Comment:

Tweet

ขอบคุณค่ะ

#2 By ประกันสุขภาพ (203.172.120.53) on 2011-04-04 16:08