กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน Unit Link

 

กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน เมื่อปี 2547 ได้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินชิ้นใหม่ในประเทศไทย โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐสองแห่งคือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ภายใต้กระทรวงการคลัง และ กรมการประกันภัย ภายใต้กระทรวงพาณิชย์ กับภาคเอกชน ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนและบริษัทประกันชีวิต โดยมีชื่อเรียกขานกันว่า “กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน” (หรือ Unit Link) ซึ่งหมายถึง กรมธรรม์ที่บริษัทประกันชีวิตออกให้ผู้เอาประกัน เพื่อเป็นหลักฐานว่าผู้เอาประกันและบริษัทประกันชีวิตได้มีการทำสัญญาประกัน ชีวิต และสัญญาการลงทุนในหน่วยลงทุน โดยมีการตกลงว่า ผู้เอาประกันจะชำระเบี้ยประกันชีวิตให้แก่บริษัทประกันชีวิตสำหรับการให้ ความคุ้มครองต่อการ ตาย ทุพพลภาพ หรือไม่ตายเมื่อครบอายุสัญญา และผู้เอาประกันจะชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนเพื่อการลงทุนในกองทุนรวม โดยผ่านบริษัทประกันชีวิต สรุปคือ เงินที่ผู้เอาประกันจ่ายเพื่อซื้อกรมธรรม์ Unit Link จะถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ

ส่วนที่ 1 เป็นค่าเบี้ยประกันภัยสำหรับการให้ความคุ้มครองตามที่กรมธรรม์ประกันชีวิตกำหนด
ส่วนที่ 2 เป็นส่วนที่จัดสรรนำไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามคำสั่งของผู้เอาประกันภัย ซึ่งจะได้รับผลตอบแทนตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมที่เลือกลงทุนไว้

สำหรับกรมธรรม์ Unit Link กับกรมธรรม์ทั่วๆ ไป นั้น หากมองในแง่ของการประกันชีวิตแล้วไม่ได้มีความแตกต่างกันเลย รูปแบบของกรมธรรม์ก็ยังคงเป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วๆ ไป แต่ถ้ามองกันในแง่ของการลงทุนกรมธรรม์ Unit Link ก็จะมีความต่างออกไป เนื่องจากกรมธรรม์ได้นำเสนอรูปแบบการลงทุนในหน่วยลงทุนของ กองทุนรวมมาควบคู่ขายพร้อมกันไปให้กับผู้เอาประกัน กรมธรรม์ Unit Link จะแตกต่างจากกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วๆ ไป ในด้านต่างๆดังนี้

ผลตอบแทน
กรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไป จะระบุเงื่อนไขการชดเชยหรือผลตอบแทนไว้อย่างชัดเจน
กรมธรรม์ Unit Link ในส่วนที่ลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมไม่ระบุผลตอบแทนที่แน่นอน ยืดหยุ่นตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวม

ความเสี่ยง
กรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไป จะได้รับเงินต้นคืน 100% พร้อมผลประโยชน์ ถ้าถือกรมธรรม์จนครบสัญญา (กรณีกรมธรรม์สะสมทรัพย์)
กรมธรรม์ Unit Link จะได้รับเงินลงทุนพร้อมส่วนเกิน หรือส่วนขาดทุนจากการลงทุนคืนในจำนวนที่มากกว่าหรือน้อยกว่าจำนวนเงินลงทุน เริ่มต้นก็ได้

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไป กรมการประกันภัย บริษัทประกันชีวิต และตัวแทนประกันชีวิต
กรมธรรม์ Unit Link กรมการประกันภัย บริษัทประกันชีวิต ตัวแทนประกัน บริษัทจัดการ และ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)

ผู้ขาย
กรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไป ผู้ขายต้องสอบผ่านการเป็นตัวแทนประกันชีวิต และขึ้นทะเบียนกับกรมการประกันภัย
กรมธรรม์ Unit Link ผู้ขายต้องสอบผ่านการเป็นตัวแทนประกันชีวิตและขึ้นทะเบียนกับกรมการประกันภัย อบรมและสอบผ่านหลักสูตรผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุน ขึ้นทะเบียนกับกรมการประกันภัย และสำนักงาน ก.ล.ต.

กล่าวโดยสรุปแล้วกรมธรรม์ Unit Link ก็คือการรวมกันของ 2 ผลิตภัณฑ์ อันได้แก่ กรมธรรม์ประกันชีวิต และหน่วยลงทุนของกองทุนรวม กรมธรรม์ Unit Link จึงนับได้ว่าเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้เอาประกัน ที่ต้องการแสวงหาโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนที่แตกต่างจากการเอาประกันในลักษณะเดิม และพร้อมที่จะยอมรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ (ตามนโยบายการลงทุนของหน่วยลงทุนที่ได้พิจารณาเลือกไว้) ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมและได้รับความคุ้มครองในชีวิตไปพร้อมๆ กัน

 

Comment

Comment:

Tweet

น่าสนใจเหมือนกันครับ

http://thaiinsure.jobbangkok.net

#3 By ประกันภัยรถยนต์ (202.176.108.70) on 2011-09-19 19:45

น่าสนใจครับ แล้วมีแบบไหนบ้างที่น่าสนใจมั่งครับ

#2 By ลงทุน (223.207.61.140) on 2011-09-09 16:37