ความจำเป็นของการประกันชีวิต

 http://www.bangkokbiznews.com/fundamental/20080401/images/main1.jpg


เพราะตระหนักในความไม่แน่นอนของชีวิต มนุษย์จึงหาหนทางสร้างหลักประกันให้แก่ชีวิตโดยเฉพาะในเรื่องของ รายได้ เมื่อครอบครัวต้องสูญเสียผู้นำ ขาดผู้อุปการะนั่นย่อมหมายถึงรายได้ที่เคยได้ประจำนั้นต้องหมดสิ้นลงทันที ภรรยาและบุตรหรือผู้ที่อยู่ในความอุปการะย่อมประสบปัญหาความเดือดร้อนในการดำรงชีพการประกันชีวิต จะ ช่วยพิทักษ์รายได้ของครอบครัว สานเป้าหมายในชีวิตของทุกคนต่อไปไม่ว่าผู้เป็นหัวหน้าครอบครัวนั้น จะพบกับ อุปสรรคของการดำเนินชีวิตจากการตกงาน การเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ การตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ ความชรา หรือเสียชีวิตก็ตาม


อุปสรรคจากการตกงาน
ค่าตอบแทนการทำงานในอาชีพต่างๆ ไม่ว่าจะได้รับเป็นเงินเดือนประจำ เงินรายวัน ค่าตอบแทนตามผลงาน หรือ แม้แต่ผู้ที่มีกิจการเป็นของตนเอง หากวันใดวันหนึ่งเกิดความไม่มั่นคงในอาชีพหรือธุรกิจ การตกงานหรือออกจาก งานจะด้วยกรณีใดก็ตามย่อมก่อความลำบากในการดำเนินชีวิตอย่างแน่นอนเพราะรายได้หลักที่เคยได้ประจำนั้นขาดหายไป และคนส่วนมากไม่สามารถออมเงินไว้เป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้เพราะการออม ทรัพย์นั้นขาดการบังคับให้ทำเช่นนั้นตลอดไป ไม่มีกำหนดเวลาว่าเมื่อไรการออมนั้นจึงจะเพียงพอ การประกัน ชีวิตจะใช้วิธีการจูงใจให้สะสมเงินทุนไว้ใช้ยามฉุกเฉิน โดยสามารถกู้เงินจากกรมธรรม์ และเมื่อมีรายได้ก็สามารถ ชำระเบี้ยประกันต่อไปได้เหมือนเดิม

 

อุปสรรคจากการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ
ความสามารถในการหารายได้ของคนเราอาจสะดุดหยุดลงชั่วคราวเนื่องจากการเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุ การประกันชีวิตช่วยพยุงรายได้ขณะเจ็บป่วยหรือได้รับอุบัติเหตุจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ บริษัทจะจ่าย ค่าทดแทนรายได้หรือค่ารักษาพยาบาลให้ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ และในกรณีที่ผู้เอาประกันไม่สามารถส่งเบี้ยประกัน ได้ บริษัทจะทำการกู้ชำระเบี้ยประกันให้โดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้กรมธรรม์ของผู้เอาประกันไม่ขาดผลบังคับ


อุปสรรคจากการกลายเป็นบุคคลทุพพลภาพ
หากบุคคลใดต้องตกเป็นบุคคลทุพพลภาพอย่างถาวรเมื่อนั้นรายได้ของเขาจะสิ้นสุดลงทันทีมีผลทำให้โครงการลงทุนต่างๆ ต้องยุติลงด้วย อีกทั้งยังเป็นภาระในการเลี้ยงดูของบุคคลในครอบครัว การประกันชีวิตช่วยบรรเทาความ เสี่ยงในสาเหตุนี้ได้ เพราะผู้เอาประกันจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ หากผู้นั้นกลายเป็นบุคคล ทุพพลภาพถาวรไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆ ได้ช่วยให้บุคคลผู้นั้นมีรายได้สำหรับตัวเองตลอดไปโดยไม่เป็นภาระ ของผู้อื่น นอกจากนี้บริษัทจะชำระเบี้ยประกันแทนซึ่งมีผลทำให้กรมธรรม์มีผลบังคับตลอดไปจนครบกำหนดสัญญา


อุปสรรคจากความชรา
เมื่อย่างเข้าสู่วัยชรา ร่างกายจะไม่สามารถประกอบการงานได้อย่างเต็มที่ แต่ความต้องการมีรายได้จะยังคงมีอยู่ เพราะวันใดที่รายได้หยุดลงการดำเนินชีวิตต่อไปก็จะเป็นภาระสำหรับผู้อื่นในครอบครัวซึ่งคงไม่มีใครต้องการให้ เป็นเช่นนั้น การประกันชีวิตจะช่วยเก็บออมเงินทุนได้ดีที่สุด ด้วยวิธีนี้ไม่ว่าจะมีอายุยืนยาวเพียงใดก็ตามรายได้ก็ จะไม่มีวันขาดหายไป


Comment

Comment:

Tweet

ทำประกันไว้แหละดี

#2 By ทำประกัน (103.7.57.18|203.155.22.190) on 2013-03-21 16:12