ความหมายของการประกันชีวิต


การประกันชีวิต คือ การประกันความไม่แน่นอนให้เป็นสิ่งที่แน่นอน ความแน่นอนในที่นี้หมายถึง การมีรายได้ที่ แน่นอนตลอดไปไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับชีวิตก็ตาม เพราะบริษัทประกันชีวิตพร้อมที่จะรับผิดชอบ ตามสัญญา หากมีภัยเกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกัน อย่างไรก็ตาม ได้มีผู้ให้ความหมายของการประกันชีวิตไว้อย่างมากมาย ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี้

- การประกันชีวิตเป็นวิธีการที่คนกลุ่มหนึ่งรวมตัวกันขึ้น เพื่อช่วยกันเฉลี่ยภัยอันเนื่องมาจากการตายก่อนเวลาอัน สมควร และรวมถึงการสูญเสียรายได้ในยามชรา การสูญเสียอวัยวะ พิการ และค่ารักษาพยาบาลจากการเจ็บป่วย

- การประกันชีวิตเป็นวิธีการชดใช้ความสูญเสียอันเนื่องมาจากภัย โดยการเฉลี่ยเก็บเงินจากสมาชิกก้อนหนึ่งมอบ ให้กับสมาชิกหรือครอบครัวของสมาชิกผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน

- การประกันชีวิตเป็นกลไกทางสังคมอย่างหนึ่งที่เป็นสื่อกลางในการให้ความคุ้มครองค่า ทางเศรษฐกิจหรือรายได้ ของผู้หาเลี้ยงครอบครัว

- การประกันชีวิตเป็นแผนการของชุมชนที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งขึ้น เป็นระบบการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระอันเกิด จากทุกข์ภัยที่สมาชิกของชุมชนได้รับ โดยการรวบรวมเงินออมของสมาชิกเข้าเป็นกองทุน เมื่อสมาชิกรายใด ประสบภัยพิบัติอันนำมาซึ่งปัญหาความเดือดร้อน

สมาชิกหรือครอบครัวของผู้ประสบภัยก็จะได้รับความช่วยเหลือ จากเงินทุนนี้ บริษัทประกันชีวิตทำหน้าที่เสมือน หนึ่งผู้ดูแลกองทุนนับแต่การชี้แจงแนะนำ หาสมาชิกเข้าร่วมกองทุน รวบรวมเงินออมของสมาชิก จัดทำทะเบียน และออกใบรับรองสมาชิกภาพ (กรมธรรม์) และจ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อสมาชิกประสบภัย รวมทั้งบริหารการเงิน เพื่อนำดอกผลมาจ่ายคืนแก่สมาชิกในรูปของเงินปันผลและเงินช่วยเหลือดังกล่าว


Comment

Comment:

Tweet

สุดยอดการทำประกันชีวิตประกันสุขภาพ สมาชิกหรือครอบครัวของผู้ประสบภัยก็จะได้รับความช่วยเหลือ จากเงินทุนนี้ บริษัทประกันชีวิตทำหน้าที่เสมือน หนึ่งผู้ดูแลกองทุนนับแต่การชี้แจงแนะนำ หาสมาชิกเข้าร่วมกองทุน รวบรวมเงินออมของสมาชิก จัดทำทะเบียน และออกใบรับรองสมาชิกภาพ (กรมธรรม์) และจ่ายเงินช่วยเหลือเมื่อสมาชิกประสบภัยhttp://xn--12cad4a7cjpdme0bx4af1dxcwfhmihs9aw9f60a.com

#3 By คำเพียว on 2011-08-13 14:24

confused smile

#2 By patumporn (182.52.156.139) on 2010-07-27 10:50